Kyselyopas

Toimiva kyselylomake - katso vinkit

Choose the right question

Huomioi yleisö - millainen kyselylomake on toimivin sinun vastaajillesi?

Kyselylomakkeella on suuri merkitys sille, millaisia vastauksia saat. Avaamme tässä kirjoituksessa muutamia kyselylomakkeeseen liittyviä teemoja syvemmin sen pohjalta, mitä olemme havainneet toimivaksi Zeffin yli parinkymmenen vuoden historian aikana. Toimivan kyselylomakkeen takana on se, että asetut vastaajan asemaan ja mietit tarkoin käytettyä kieltä. Lisäksi sinun on rajattava kysymysmäärää selkeillä valinnoilla jo laadintavaiheessa. Tämä on helpompaa kuin uskotkaan - kerromme seuraavassa sinulle suosituksemme.

Arvostava kysely ja miten se tehdään

Kaikki lähtee siitä, että mietit ne ydinasiat, jotka ovat kyselyn teeman kannalta oleellisia. Mitkä voisivat olla arvoajureita, joiden välisiä suhteita haluat kyselyssä selvittää? Ovatko mahdolliset kandidaatit jo tiedossasi vai lähdetkö tilanteesta, jossa selvität vielä suurta joukkoa mahdollisia vaikuttavia tekijöitä? Entä ovatko mielenkiintosi kohteena olevat asiat sellaisia, joista vastaajat mielellään antavat tietoa, vai joudutko käyttämään erityistä huolellisuutta valitessasi sanojasi, jotta saat vastaajilta haluamasi tiedon?

Kun sinulla on selvillä tarkoin rajatut teemat, joista haluat tarkempaa tietoa, mieti pieni määrä, vaikkapa 3-5 kysymystä per teema, joilla saat luodattua haluttuja aihealueita riittävän monipuolisesti. Kysymysmäärä koko kyselyssä on yleensä hyvä pitää alhaisena eli mieti tarkoin jokaisen kysytyn asian kohdalla, tuoko se lisäarvoa edellisiin nähden. Pitämällä kysymysmäärän kohtuullisena osoitat arvostavasi heidän ajankäyttöään.

Toinen keskeinen arvostuksen osoitus on käytetty kieli. Miten kohderyhmäsi edustajat haluavat tulla puhutelluiksi? Voitko olla suora vai onko parempi olla korostetun kohtelias? Kertooko käytetty terminologia osaamisestanne, mutta ilman turhia knoppeja, jotka voivat jäädä osalle vastaajista epämääräisiksi. Ovatko kaikki kysymykset yksiselitteisiä eli vältätkö esim. monimutkaisia ja / tai asetteluja kysymyksessä? Jokaisen kysymyksen tulisi aueta lukijalle yhdellä lukukerralla ilman pohdintaa siitä, mitä kysyjä tarkalleen ottaen haluaa tietää.

Zeffin kokemukset tukevat sitä, että mainittujen kahden tekijän, kyselyn laajuuden ja kielen, lisäksi oleellinen arvostuksen osoitus on kysymystyyppien vastaajaystävällisyys. Käyttämällä graafisia kysymystyyppejä, eli janaa ja nelikenttää, tarjoat tutkitusti parhaan vastaajakokemuksen. Tätä voit käytännössä kokeilla omassakin organisaatiossasi. Onko sinulla kysely, jossa aiemmin on käytetty vaihtoehto- tai "rasti ruutuun" -tyyppistä vastaustapaa? Vaihda kysymykset janoiksi tai nelikentiksi ja katso mitä kyselyn keskeytysprosentille tapahtuu.

 

Miten toteutat hyvän kyselylomakkeen käytännössä?

Tässä muutamia käytännön vinkkejä onnistuneen kyselylomakkeen laadintaan. 

  1. Laadi ensin kysymysryhmät suoraan Zeffiin tai luonnostele ne vielä paperilla. Jokainen eri teema on oma kysymysryhmänsä. Esimerkiksi henkilöstökyselyssä teemoja voivat olla "Viestintä", "Lähiesimiestyö", "Palkitseminen" ja niin edelleen. Lyhyisiin, selvästi alle 10 kysymyksen kyselyihin ryhmittelyä ei yleensä tarvita.
  2. Jos kysyt kyselyllä taustatietoja, suosituksemme on, että sijoitat sen omaksi kysymysryhmäkseen varsinaisten pääkysymysten jälkeen. Peruste: vastaajakokemuksen näkökulmasta kysely on parasta aloittaa jana- tai nelikenttäkysymyksellä, joita taustatietokysymykset yleensä eivät ole.
  3. Vie kysymykset teemojen alle kysymysryhmiin. Suosituksemme on, että käytät vähintään 3 kysymystä per kysymysryhmä ja kytket ryhmiin "Älykkyyden" päälle. Tämä auttaa sinua myöhemmin saamaan syvällistä tietoa raportoinnista.
  4. Säädä visuaalinen ilme kohdalleen vastaamaan graafista ilmettänne. Zeffissä on erityinen Design Bot -toiminnallisuus tätä varten ja löydät sivuiltanne oikeat grafiikat ja tyylit vaivattomasti.
  5. Huomioi vielä kyselyn saavutettavuus, jos organisaationne toimii julkishallinnossa tai haluaa palvella asiakkaitaan hyvällä saavutettavuudella. Tämä onnistuu kytkemällä kyselyn "Asetukset"-kohdasta valinta "Näytä Saavutettavuustila -palkki" päälle.
  6. Nyt olet valmis julkaisemaan kyselyn ja toimittamaan sen vastaajille valitsemallasi tavalla. Helppoa, eikä totta?

Laadi oma kyselysi helposti:

Kokeile ilmaiseksi >>