Kyselyopas

Nelikenttä osoittaa kehityskohteet helposti

Miksi nelikenttää kannattaa käyttää?

Johtaja, oletko törmännyt tilanteisiin, joissa sinulla on tutkimusraportilla suuri joukko keskiarvoja mielenkiinnon kohteena olevista kysymyksistä? Luulenpa, että olet, niin itsekin monissa tilanteissa. Entä onko näiden tietojen perusteella mahdollista tehdä päätöksiä? Yleensä on, mutta oleellisempi kysymys on, tehdäänkö oikeita päätöksiä. Olisiko päätöksenteko helpompaa, jos voisit yhdistää katsomiisi keskiarvopisteisiin toisen mittarin, vaikkapa tiedon siitä, onko kysytty asia merkittävä vastaajajoukon kannalta? Tähän kysymykseen on yleensä vain yksi vastaus: kyllä olisi.

kuinka-toimitan-kyselyn-s

Kaksiuloitteinen arviointi ja mitä sillä voidaan saavuttaa

Kaksiuloitteisessa arvioinnissa vastaajat arvioivat samanaikaisesti kahta asiaa, esimerkiksi kysytyn asian toteutumista sekä tärkeyttä itselleen. Näin saadaan selville paitsi tieto siitä, kokevatko vastaajat kysytyn asian pitävän paikkansa, myös se, onko tällä asialla heille merkitystä.

Otetaan esimerkki:

  • henkilöstökyselyssä kysytään vastaajilta 20 kysymystä esimiestyöhön liittyen
  • kysymykset asetetetaan 4 kysymysryhmään siten, että jokainen ryhmä kuvaa omaa teemaansa, 1. henkilöstön tasapuolinen kohtelu, 2. tiedonkulku, 3. tavoitteenasetanta ja 4. tuloksellisuus
  • vastaajat arvioivat jokaista teemaa siten, että sitä koskevat kysymykset kysytään peräkkäin, edellisen kysymyksen vastaus vastaajalle näyttäen (vastaajat kuitenkin arvioivat saman teeman asioita suhteessa toisiinsa, tämä on tärkeää!)
  • väittämistä arvioidaan niiden toteutumista ja tärkeyttä
  • näin saadaan jokaiselle teema-alueelle (henkilöstön tasapuolinen kohtelu, jne.) nostoja siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä, mutta eivät vielä toteudu eli ovat kehittämiskohteita tai mitkä asiat ovat tärkeitä ja toteutuvat eli ovat vahvuuksia
  • voidaan kohdistaa kehittämispanostukset juuri oikeisiin kehittämiskohteisiin osasto- tai esimieskohtaisten raporttien perusteella ja oppia lisää parhailta suoriutujilta
Edellä oleva esimerkki oli yksinkertaistettu malli siitä, mitä voidaan vaikkapa henkilöstökyselyjen maailmassa tehdä. Vastaavasti kaksiuloitteinen kysely eli nelikenttäkysymykset sopivat myös asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, mutta myös vaikkapa strategiakyselyihin tai riskikyselyihin.

Miten kaksiuloitteinen kysely on yksinkertaisin toteuttaa

Yksi helpoimmista tavoista toteuttaa kaksiuloitteista arviointia on käyttää Zeffin sisäänrakennettua nelikenttäkysymystyyppiä. Erityistä hyötyä saadaan siitä, että Zeffissä käytössä on vastaukset normaalijakaumalle palauttava menetelmä, joka poistaa erilaisten vastaustyylien tuoman harhan eli niin kutsutun asennevääristymän.

Käytännössä edetään siis niin, että laaditaan Zeffi-kysely, jossa kysymystyyppinä käytetään nelikenttää. Lisäksi voidaan esimerkiksi taustatietoja kysyä vaikkapa vaihtoehtokysymyksin ja on useimmiten hyvä idea kerätä myös vapaapalautetta tekstikysymyksin.

  • Nelikentässä useimmiten käytetty asteikko on x-akselilla kysytty toteutuminen, janan ääripäät otsikoidaan eri mieltä (vasemmalla) ja samaa mieltä (oikealla). Y-akselilla kysytään asian tärkeyttä, ja akselin ääripäät ovat suuri (ylhäällä) ja pieni (alhaalla).
  • Edellä kuvattua voi käyttää myös muokattuna eli esim. akselin nimi "toteutuminen" jätetään usein pois näkyvistä ja vain akselin ääripäät jätetään näkyviin. Myös tärkeyden sijasta voidaan käyttää vaikkapa termiä merkitys, lisäksi tässä käytetään usein lisäystä minulle tai meille. Y-akseli voisikin siis olla nimettynä vaikkapa merkitys minulle tai merkitys meille.
  • Jos teet strategiakyselyn, sopiva asteikkopari on vaikkapa strategisen tavoitteen houkuttelevuus ja saavutettavuus. Asteikkopari asetetaan nelikentän x- ja y-akseleille siten, että positiiviset navat ovat oikealla ja ylhäällä.
  • Riskikyselyissä asteikkopari voi olla riskin todennäköisyys ja mahdollisen haitan vakavuus. Myös tässä tapauksessa suuret riskit ja todennäköisyydet asetetaan ylös ja oikealle, mutta toisin kuin useimmissa muissa kyselyissä, riskikyselyssä tavoiteltavaa on vastausten kertyminen alas ja vasemmalle.

Miten sinä käyttäisit nelikenttää?

Kokeile ilmaiseksi >>