Kyselyillä tunnistat organisaation piilevät riskit ajoissa

Man with light (1)Resilientti organisaatio varautuu riskeihin, ennakoi ja reagoi nopeasti

Perusasiat ovat johtoportaalle ja työsuojeluväelle tuttuja ja hyvä näin!

Jokaisen organisaation toimintaan kuuluu riskejä. Toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta on huolehdittava siitä, että riskit eivät ole hallitsemattomia. Jos havaitaan, että tietyn riskin todennäköisyys on kohonnut, tai että sen vaikutukset ovat riskin toteutuessa merkittäviä, on arvioitava: onko riski

a) sellainen, jonka lähde on jo lainsäädännönkin näkökulmasta poistettava,

b) sellainen, joka kuuluu toiminnan luonteeseen ja riski on hallinnassa nykyisin toimenpitein,

c) sellainen, joka voidaan ja tulee poistaa käynnistettävin kehittämistoimenpitein vai

d) siinä määrin epätodennäköinen, että riskin seurantaa ja arviointia voidaan jatkaa ja toimenpiteitä tehdään mahdollisesti myöhemmin. 

Esimerkkejä valmiista riskinarviointipohjistaKuva. Joko huomasit Zeffin uuden riskienarviointikokonaisuuden? Valittavanasi on kymmeniä uusia pohjia, ammattilaisten laatimana.

Kattava seuranta avaa piileviä riskilähteitä

Metodologian ja arviointikehikoiden kritiikkiä kuulee usein, eikä täysin syyttä suotta. Joskus käy kuitenkin niin, että käyttämällä yleistä, vakiintunutta arviointikehikkoa päästään asioiden jäljille, jotka eivät päivittäisen seurannan näkökulmasta välttämättä nouse esille. Työyhteisössä riskejä lasketaan tapahtumille, jotka ovat usein hyvinkin epätodennäköisiä. Tällaisina riskilähteiden tunnistaminen ilman tarkistuslistoja voi käydä työstä tai ainakin se edellyttää jokaisen työvaiheen ja välineistön kattavaa analysointia.

Ikävä kyllä työyhteisöt eivät aina voi tarjota ajallisia resursseja riittävän kattavaan analyysityöhön. Lisäksi pistemäisinä tehdyt analyysit eivät aina mahdollista pitkittäisten trendien seurantaa ja riski on nimenomaan ajan mittaan realisoituva suure - mikä neuvoksi?

Miten luovitaan aikakapeikossa ja hallitaan silti riskit kattavasti?

Ehdottamani ratkaisu on riskienarvioinnin teko työsuojelulainsäädännön mukaisiin arviointikohteisiin kaksisuuntaisena arviona eli arvioidaan nelikenttäkysymyksellä samanaikaisesti jokaisen riskilähteen osalta riskin todennäköisyyttä ja haitan vakavuutta. Lisäksi ehdotan, että joukkoistetaan arviointityötä eri työyhteisön osiin, jotta päästään kiinni eri tyyppisten töiden riskilähteisiin. 

Tulokset voidaan osastokohtaisten tarkastelujen lisäksi vetää yhteen organisaatiotasolla ja niistä voidaan tehdä trendianalyysia eri tarkasteluajankohtien välillä. Edelleen voidaan rakentaa jatkuvan seurannan menettely, jossa yksittäisen riskilähteen noustessa esiin vakavana ja / tai todennäköisenä, saadaan automaattinen ilmoitus työsuojelulle ja johdolle.

Eli perusteet kerran kuntoon, toistot sopivin ajoin, nopea reagointi esiin nouseviin puutteisiin ja kokonaiskuva riskeistä yhteen arviointiraporttiin. 

 

Miten tämän tyyppinen seuranta rakennetaan?

Ratkaisumme nojaa kaksitahoisen arvioinnin mahdollistavaan Zeffin työyhteisön riskien arviointi -pohjaan. Pohjassa on lähdetty työturvallisuuslain 2 luvun 10 §:ssä määritellyistä lakisääteisestä riskiarvioinnista, joka on toteutettu saman lain 5 luvun arviointikohteisiin. Arviointikohteita voi sopeuttaa oman organisaation kannalta oleellisiin riskeihin. Arviointikohteita voi siis poistaa tai muuttaa sen mukaan, millaisesta oman työyhteisön toiminta on.

Käytännön askeleet arvioinnin aloittamiseksi:

  1. Avaa työyhteisön riskien arviointi -pohja.
  2. Tutustu arvioitavana oleviin riskeihin ja sopeuta pohja organisaationne tilanteeseen.
  3. Käytä arvioinnissa pohjan mukaista nelikenttäarviointia, jossa arvioidaan sekä riskien todennäköisyyttä, että haittojen vakavuutta. 
  4. Julkaise kysely ja toimita linkki kyselyyn kaikille arvioijille. Harkitkaa, teettekö arvioinnin anonyymina vai onko vastaaja voitava tunnistaa lisätietojen kysymistä tai riskien hallitsemista varten. Jos kysely on anonyymi, on sopivalla toimipiste- tai muulla jaottelulla saatava tieto siitä, missä riskit ilmenevät. Katso lisää toimitustavoista täältä >>.
  5. Analysoi tulokset. Riskiltään todennäisimmät arviointikohteet nousevat kuviossa muita ylemmäs ja haitan vakavuudeltaan suurimmat oikealle. Huomaa, että voit valita organisaation osan raportille tarkasteluun aktivoimalla sen raportilta klikkaamalla. Voit myös helposti tehdä toimipisteiden välistä vertailua asettamalla kaksi tai usempia kohteita samaan nelikenttätauluun.
    Risk assessment using Zeffi. Comparing potential hazards on 2 dimensional analysis of propability and severeness.
  6. Suunnittele korjaavat toimenpiteet. Aloita tekijöistä, jotka ovat riskiltään todennäköisimpiä tai haitaltaan vakavimpia.
  7. Haluatko aktivoida automaattisia ilmoituksia, mikäli tietty seurantaan asetettu riski nousee arvonnassa esille todennäköisyyden tai vakavuuden suhteen. Täältä löydät perustietoa ilmoitusten asettamisesta >> 
  8. Kun olet käynyt läpi tämän arviointikierroksen, aikatauluta seuraava. Arviointi ei ole projekti, vaan prosessi.

 

Haluatko nopeasti alkuun riskienarvioinnissa? Tutustu työkaluun ja arviointipohjiin:

Kokeile ilmaiseksi >>