Raportti julkaistu: Korona hallinnassa -testi

 

Käynnistimme maaliskuussa maksuttoman Korona hallinnassa -testin, jonka avulla millä tahansa suomalaisella työyhteisöllä on ollut mahdollisuus testata oma tilanteensa ja verrata tilannettaan muihin.

 

Tulosanalyysi, olkaa hyvät!

Vastauksia on tähän päivään mennessä kertynyt 380 ja testi on edelleen käynnissä. Analysoimme nyt ensimmäisten viikkojen dataa, jolloin valtaosa vastauksista on kertynyt. Ensimmäisenä katsotaan sitä, kuinka tyytyväisyys oman työnantajan toimintaan koronatilanteen hoidossa on kehittynyt. 

Alla olevasta kuvasta 1 voidaan nähdä, kuinka nettosuositteluarvo (NPS, net promoter score), jonka vastaajat antoivat omalle työnantajalleen koronatilanteen hoidosta kokonaisuutena muuttuu alun arvosta 47 huhtikuun alussa tutkimusajanjakson lopun arvoon 64. Välissä koettiin notkahdus huhtikuun alussa, jolloin arvo oli 36, joka on kuitenkin selvästi positiivinen.

Kuva 1. Tyytyväisyys työnantajan toimintaan koronatilanteen hoidossa maaliskuun lopusta huhtikuun 2020 loppuun NPS-luvulla mitattuna (viikkotaso).

1E680E3F-0375-412E-A383-6F5FEC132A21

Yleisesti voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet olivat varsin tyytyväisiä työnantajansa toimintaan koko tutkitun ajanjakson ja huhtikuun lopulla arviot kääntyivät jo hyvin positiivisiksi. Tässä vaiheessa työnantajat olivatkin laajalti jo tehneet toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi. Toukokuun aikana vastauksia kyselyyn ei juurikaan kertynyt, mikä osaltaan kertonee yleisen tilanteen selkiintymisestä. Tästä syystä analyysikausi päättyy huhtikuun lopulle.

Yleiskuva on siis kehittynyt positiiviseen suuntaan. Entä miten eri toimialojen edustajat ovat kokeneet eri asiat?

 

Etätyön organisointi koettiin onnistuneeksi kiinteistö- ja rakennusalalla, ICT-palveluissa ja kuluttajapalveluissa (ks. kuva 2 alla). Liike-elämän palveluissa toimivien vastaajien näkemyksen mukaan kehitettävää etätyön organisoinnissa riitti, mutta asiaa ei pidetty korostuneen tärkeänä. Teollisuudessa etätyön mahdollisuudet olivat oletettavasti vähäisemmät tai ainakin asia koettiin verrattain vähämerkityksiseksi.

Kuva 2. Toimialavertailu: Mahdollisen etätyön organisointi on meillä hoidettu hyvin

E64478A7-FB89-4D0C-A5DC-9BC1AA5A7ED6

 

Väittämä "Turvallisuudestani on huolehdittu, minun ei tarvitse pelätä tartuntaa työstäni johtuen" jakoi toimialoja koetun merkityksellisyyden suhteen (ks. kuva 3 alla). Toimialoilla oltiin verrattain yksimielisiä siitä, että turvallisuudesta on huolehdittu. Liike-elämän palveluissa toimivat vastaajat kokivat näin hieman muita vahvemmin. Väittämän suhteellinen merkitys verrattuna muihin kysyttyihin asioihin oli vastausten perusteella kuitenkin verrattain vähäinen kuluttajapalveluissa ja kiinteistö- ja rakennusalalla.

Kuva 3. Toimialavertailu: Turvallisuudesta on huolehdittu, minun ei tarvitse pelätä tartuntaa työstäni johtuen.

E86FB4C9-08CB-4A37-8CAC-60915B3FE02B

Väittämän 3 "Organisaatiollamme on sujuvat sähköiset työkalut etätyöskentelyyn" osalta toimialojen välillä ei ollut suurta eroa. Kaikilla toimialoilla arvioitiin tämä asia vahvuusneljännekseen eli asia oli vastaajille älykästä zoomausta hyödyntävässä raportissa keskimääräistä tärkeämpi ja toteutui keskimääräistä paremmin. 

 

Väittämän 4 "Olemme ottaneet käyttöön uusia tapoja tehdä työtä yhdessä" merkitys koettiin ehkä hieman yllättäen muita vähäisemmäksi (ks. kuva 4 alla). Verrattuna muihin kysyttyihin asioihin uudet työtavat näyttäytyivät keskimääräistä vähämerkityksisempänä asiana. Kuluttajapalvelut erottuivat muista hieman eli vaikka uusia työtapoja ei erityisen paljon oltu otettu käyttöön, asian merkitys koettiin muita aloja tärkeämmäksi.

Kuva 4. Toimialavertailu: Olemme ottaneet käyttöön uusia tapoja tehdä työtä yhdessä.

4BB389FE-63B6-4AA7-9F2F-1E9750B6ACD9

Väittämän 5 "Mahdollisen etätyöpisteeni ergonomia on kunnossa" koettu merkitys verrattuna muihin kysyttyihin asioihin oli vähäinen ja toteutuminen oli heikkoa. Tässä ei ollut eroa toimialojen välillä. Asia koettiin vähämerkityksiseksi muihin asioihin nähden.

 

Väittämä 6 "Työyhteisössämme on kaikesta huolimatta hyvä ilmapiiri" jakoi toimialoja selkeästi. Teollisuus ja kuluttajapalvelut erottautuivat muita positiivisempina toimialoina eli ilmapiiri koettiin verrattain hyväksi ja tätä pidettiin tärkeänä asiana. Myös ICT-palveluissa ilmapiiri näyttäytyi vahvuutena, mutta ei aivan yhtä vahvasti. Kiinteistö- ja rakennusalalla ilmapiiri koettiin merkitykselliseksi asiaksi, mutta siinä nähtiin olevan kohentamisen varaa. Liike-elämän palveluissa ilmapiirin ei koettu olevan erityisen merkityksellinen asia.

Kuva 5. Toimialavertailu: Työyhteisössämme on kaikesta huolimatta hyvä ilmapiiri.

1386BF31-E53D-488D-AECC-A7388FDF4894

Kyselyn tekstipalautteissa kommentit liittyivät erityisesti nopeaan toimintaan etätyöhön siirryttäessä ja tiedottamiseen. 

Kuva 6. Tekstipalautteita kyselystä (sanapilvi, useimmiten toistuvat sanat)

 
Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä siihen, kuinka heidän työnantajansa ovat hoitaneet koronatilannetta. Toimialojen välillä on vastausten perusteella eroja, mutta hieman vähemmän kuin odottaisi. Erot olivat pääosin eroja asioiden koetussa merkityksellisyydessä, mutta eroja oli myös väittämien koetussa toteutumisessa. Monille kyselyyn vastanneille organisaatioille on ollut hyötyä myös organisaatiokohtaisista raporteista. Niiden tuloksiin ei luonnollisesti mennä tässä yleisessä analyysissa.

Miltä teidän tuloksenne näyttävät? Testin voi vielä tehdä ja tilata myös organisaatiokohtaisen kutsu- ja raporttilinkin testikysymyksiin vastattuanne. Testi sekä mahdollisesti tilaamanne toimialan vertailuraportit ja organisaatiokohtaiset vastaus- ja raporttilinkit ovat maksuttomia palveluja, jotka tarjoamme teille tässä erityisessä tilanteessa.

Näyttökuva 2020-3-31 kello 15.27.35

 

Janne Vainikainen

Customer Success Director, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fi