Sähköinen Caf-laadunarviointi


Caf-arviointikehys nyt Zeffissä

Olemme toteuttaneet Zeffiin kansainvälisesti käytetyn Caf (Common Assessment Framework) -kehikon. Pääset kokeilemaan uutta Caf-pohjaa vaikka heti alla olevan linkin kautta. Caf on kehitetty vastaamaan julkisessa hallinnossa kattavan arviointityökalun tarpeeseen samaan tapaan kuin EFQM:a sovelletaan yrityksissä. Jos työskentelet yksityisellä sektorilla, tarpeeseesi vastaa paremmin Zeffissä jo yli vuosikymmenen ajan käytettävissä ollut 3 - in - 1 -arviointipohja organisaation itsearviointiin, joka yhdistää EFQM:n, ISO 9001:n ja Malcolm Baldrigen parhaita piirteitä samaan kattavaan arviointipohjaan.

image

KUVA. Esimerkkikuva kahden ajanjakson välisestä vertailusta.

Nyt käyttöön tuleva Common assessment framework -pohja on räätälöity julkishallinnon tarpeisiin. Euroopan laajuisesti käytössä oleva arviointikehys on suosittu suomalaisissakin kunnissa ja valtiolla. Sähköinen arviointi tehostaa myös Caf-työskentelyä - mielestämme yleiset arviointikehykset antavat hyvän pohjan organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja voivat paljastaa kehittämiskohteita, jotka tietyn kapean segmentin arvioinnilla jäävät pimentoon. Kattavuudestaan huolimatta Caf-arviointi voidaan tehdä sähköistä työkalua käyttämällä vaivattomaksi - on mahdollista kokeilla arvioijajoukon suurentamista tai henkilökohtaisten vastausten keräämistä arviointiryhmältä keskustelun pohjaksi ennen perinteistä ryhmässä tapahtuvaa tulosten yhteenvetoa.

Yleisten arviointikehysten, kuten Caf tai EFQM arvon sanotaan usein olevan juuri yleisyydessä. Käyttämällä jaettua arviointikehystä tuloksia pystytään ainakin jossain määrin vertailemaan muiden samaa kehystä käyttävien vastaavien organisaatioiden tuloksiin. Lisäksi yleiset arviointikehykset eivät lähtökohtaisesti ota kantaa siihen, miltä osa-alueilta kehittämisen kohteiden odotetaan paljastuvan vaan arvioidaan järjestelmällisesti koko organisaatiota tai tehdään tietoinen päätös rajautua yksittäisten osa-alueiden tarkasteluun tiettynä vuonna.

Yhdistämällä Caf:in kattava kysymyspatteristo sekä nelikenttien käytön tuoma itsearvioinnin tuloksesta ja arvioijien antama arvio kunkin arviointikohdan merkityksellisyydestä voidaan arvioinnin tuloksena saada helpommin priorisoitavissa olevia tuloksia. Tämä auttaa lyhentämään arviointisykliä ja saamaan entistä kattavammin organisaation jäsenten kannat kuuluviin. Lisäksi suosittelemamme arviointiasetelma mahdollistaa esimerkiksi organisaation eri osien tulosten vertailun ja siitä tehdyt analyysit.

Yllä on esimerkkikuva Caf-arvioinnista nelikentässä kun verrataan kahden vuoden arviointituloksia toisiinsa. Vastaavia vertailuja voidaan toteuttaa myös esimerkiksi osastojen välillä, mikä mahdollistaa benchmarkingin ja tehokkaan vertailukehittämisen. Esimerkkikuvassa on käytetty ZEF-menetelmää eli älykästä zoomausta vastausten palauttamiseksi normaalijakaumalle, mikä poistaa tilastollisen asennevääristymän.

 

Pääset testaamaan Caf-pohjaa tästä ja alla olevan linkin kautta voit toteuttaa myös oman arviointisi CAF2020-kehikon mukaan:

Kokeile ilmaiseksi >>

Asiakkaidemme on mahdollista saada Caf-pohja oman organisaation sisäiseen käyttöön ja se on täysin muokattavissa vastaamaan paikallista tapaanne soveltaa Caf:ia. Kysy lisätietoja Vainikaisen Jannelta, yhteystiedot alla.

 

Lisätietoja ja yhteydenotot Caffin saamiseksi koekäyttöön omassa organisaatiossanne:

Janne Vainikainen

Principal Consultant

040 7280233

janne.vainikainen@zef.fi