Mitkä ovat arvoajurinne - ja miten se vaikuttaa johtamiseen?

How to Analyze the survey

Miksi johtaa arvoajureilla

Miltä kuulostaa seuraava väite: tiedolla johtaminen on yksinkertaista, kun voidaan tunnistaa suoraan, mitkä ovat vaikuttavia tekijöitä, joita optimoimalla organisaation suunta saadaan käännettyä tavoitteiden mukaiseksi? Mitä, jos sanoisin, että tämä ei ole haavekuva, vaan yksinkertainen väite, jonka mukaan voit lähteä tekemään oman organisaatiosi johtamista ja kehittämistä. 

"Ajattele organisaatiotanne arvoa luovana koneena."

 

Arvoajurit tekemisen keskiössä

Organisaation toimintaan vaikuttaa satoja tai tuhansia tekijöitä. Osa tekijöistä on kohinaa, jonka voit huoletta jättää ilman huomiota. Osa on merkittäviä organisaatiosi toiminnan kannalta, negatiivisessa tai positiivisessa mielessä. Osaatko luetella tämän tyyppisiä tekijöitä teidän kohdallanne? 

Viedään ajatuskoetta vähän pidemmälle. Tässä sovelletaan paljon Lean-johtamisen ajattelutapoja, mutta sinun ei tarvitse olla Leanin tai minkään muunkaan johtamissuuntauksen syvällinen tuntija edetäksesi tällä tiellä.

Ajattele organisaatiotanne arvoa luovana koneena. Arvon käsitteen voit määritellä itse, se on joka tapauksessa organisaationne tavoitteisiin nähden merkittävää eli tavalla tai toisella vastaa siihen, mitä teidän organisaationne on tarkoitettu tuottamaan. Se voi olla lisäarvoa asiakkaille, tuottoa omistajille, palkkaa työntekijöille ja palveluja yhteiskunnan tarpeisiin.

Nyt, osaatko luetella mahdollisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kykyynne luoda arvoa eli toimia tavoitteidenne mukaisesti? Uskoakseni osaat ja olemme jo lähellä niitä perimmäistä kysymystä - mitkä ovat arvoajurit, joiden kautta organisaatiotanne tulisi johtaa?

Voisiko ajatella, että kyky luoda arvoa teille keskeisille sidosryhmille on tärkeämpi asia, kuin jonkin kiveen hakatun strategian toteuttaminen? Voisiko äskeiseen perustuen ajatella, että organisaation strategian tulisi syntyä arvonluontikykynne optimoivalle pohjalle ja keskeisten sidosryhmien mielipiteet tasapainottaen. 

 

Strategiakyselyt ulos, arvonluontikyvyn optimointi sisään

Tässä suosituksemme seuraavalle strategiakaudellenne tai jos oikein ketteriä olette, niin tämähän otetaankin sitten heti käyttöön. Tehdään organisaatiostanne arvon perusteella johdettu.

Osallistujat: Keskeiset sidosryhmät päätöksentekorakenteenne huomioiden, voi sisältää hallituksen, henkilöstön, avainasiakkaita, advisory boardin, sidosryhmien edustajia tai jonkin kombinaation näistä

Alkuvalmistelut: Alkuvaiheen valitaan pienempi, maksimissaan 5 hengen työryhmä, joka tekee esiseulontaa jopa 100 - 200 mahdollisesta arvoajurista. Valitaan noin 25 - 50 lupaavinta kandidaattia mukaan osallistujiksi varsinaiseen arviointiin. Jos haluatte, esimerkiksi tästä valmispohjasta voi hakea inspiraatiota arvon lähteistä.

Arvonluontikysely: Osallistujat arvioivat 25 - 50 väittämää nelikentässä akseleilla x-akseli: Toteuttamiskelpoisuus - akselin ääripäät: heikko vs. erinomainen; y-akseli: Merkitys arvonluonnille - akselin ääripäät pieni vs. suuri.

Saatu lopputulos: Tunnistetaan ydinvahvuudet, jotka tulevat Zeffin älykästä zoomausta käyttäen nelikentän oikeaan yläneljännekseen. Tunnistetaan myös arvonluontikykyyn eniten vaikuttavat kehittämiskohteet, jotka ovat älykästä zoomausta käyttäen nelikentän vasemmassa yläneljänneksessä. On strateginen valintanne lähdettekö vahvuuksien vahvistamisen vai arvonluontikyvyn haasteiden poistamisen tielle vai yhdistelettekö molempia.

Jatkuvan parantamisen kulttuuri: Vanhan hokeman mukaan arviointi on prosessi, ei projekti. Kun arvonluontikykyyn vaikuttavat tekijät on arvioitu, voidaan niiden kehitystä alkaa seuraamaan Zeffin trendianalyysilla. Sähköinen arvonluontikysely voidaan tehdä vaivatta useinkin, mutta on hyvä antaa kehittämistoimenpiteiden vaikuttaa aikansa, ennen kuin muutoksia painotuksiin tehdään.

Sopivan ajan kuluttua, esim. 6 - 12 kk:n kuluttua arvioinnin tehnyt ryhmä voi istua alas ja käydä keskustelun saavutetuista tuloksista ennen seuraavaa arviointia. Olette samalla ottaneet aimo harppauksen kohti jatkuvan parantamisen kulttuuria ja varmuudella saaneet ainakin alustavia oivalluksia siitä, miten luotte entistä enemmän arvoa teille tärkeille sidosryhmille.

Ei muuta kuin toteuttamaan!

 

Arvonluontiterveisin,

Janne Vainikainen, Principal Consultant, Zeffi

janne.vainikainen@zef.fi